Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXSM33MNE
  A tantárgy neve: Szakmódszertan II. (Közgazdasági ismeretek)
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: műszaki-gazdasági
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Holik Ildikó
  Oktató(k) neve: Dr. Holik Ildikó

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése. A gazdasági tárgyak tartalmi sajátosságai.EA+GY
  2.A gazdasági ismeretek tanítása az általános műveltség fejlesztése érdekében. A gazdasági témakörök kapcsolatrendszere.EA+GY
  3.A gazdasági tárgyak oktatása a szakmai képzésben. A gazdasági témakörök kapcsolatrendszere.EA+GY
  4.A gazdasági tárgyak oktatásának didaktikai alapelvei I.EA+GY
  5.A gazdasági tárgyak oktatásának didaktikai alapelvei II.EA+GY
  6.A gazdasági tárgyak oktatásában alkalmazott munkaformák.EA+GY
  7.A gazdasági tárgyak tanításának módszerei I. A tanár munkáján alapuló módszerek.EA+GY
  8.A gazdasági tárgyak tanításának módszerei II. A tanár és a tanulók közös munkáján alapuló módszerek.EA+GY
  9.A gazdasági tárgyak tanításának módszerei III. A tanulók aktivitásán alapuló módszerek.EA+GY
  10.A kompetenciafejlesztés lehetőségei a gazdasági tárgyak oktatásában.EA+GY
  11.A vállalkozói kompetencia fejlesztése.EA+GY
  12.A gondolkodási műveletek szerepe a gazdasági témakörök tanítási-tanulási folyamatában.
  .
  EA+GY
  13.A tanulói teljesítmények ellenőrzése és értékelése a gazdasági tárgyaknál. Vizsgák a gazdasági ismeretekből.EA+GY
  14.Összefoglalás. A félév értékelése.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Holik Ildikó (2016): Közgazdasági tárgyak tanításának módszertana. Typotop Kft., Budapest, ISBN 978-615-80494-5-0.
  2. Holik Ildikó (2014): Szakmódszertan – Műszaki-gazdasági szakirány. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan-muszaki-gazdasagi_szakirany/adatok.html
  3. Kádek István (szerk.): A gazdasági ismeretek tanításának módszertana. Eger, 2002.
  4. Tóth Péter (2012): Oktatási stratégiák a szakképzésben. DSGI Kiadó, Székesfehérvár, ISBN 963-889-44-9-5, ISSN 2063-4358.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Szakács Ferenc-Bánfalvi Márta (2010): A vállalkozói készségek fejlesztése - mi is a kompetencia? Tudományos közlemények, 2010/24. 7-30.
  2. Szomor Tamás (1998): Gazdasági és vállalkozói ismeretek oktatása. Iskolakultúra, 1998/11. 60-72.
  3. Tombor Viktória (2009): A vállalkozói kulcskompetencia fejlesztése tanirodai módszerrel. Szín, 2009/6. 88-94.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke 3 alkalom, összesen 12 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A hallgatók házi dolgozatot készítenek előre egyeztetett témából, meghatározott szempontrendszer alapján, továbbá mikrotanítást tartanak előre egyeztetett témából, amelyhez óravázlatot készítenek.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az aláírás megszerzésének feltétele a foglalkozásokon való aktív részvétel, a házi dolgozat elkészítése, valamint a mikrotanítás.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A házi dolgozat és a mikrotanítás csak a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga feltétele az aláírás megszerzése. A vizsga jellege: írásbeli. A vizsga érdemjegyébe beszámításra kerül a házi dolgozat és a mikrotanítás érdemjegye 1/3-1/3 arányban. Valamennyi részjegynek el kell érnie az elégséges (2) szintet ahhoz, hogy a hallgató vizsgajegyet kaphasson.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincs megajánlott jegy.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-02-09