Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXSM66MLE
  A tantárgy neve: Szakmódszertan II.
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: polgári és biztonságvédelmi, informatikai szakirány
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 8 óra előadás 8 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Ősz Rita
  Oktató(k) neve: Dr. habil. Kovács Tibor

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A munkavédelem és a biztonságtechnika tantárgykör tantárgyainak helye és szerepe a szakképzés tantárgyi rendszerében. Elméleti, gyakorlati és speciális jellegű tantárgyak oktatásának sajátosságai.EA+GY
  2.Az érdeklődés. A megismerés forrásai. A megtanultak alkalmazása, életszerű feladatok megoldása a biztonságtechnikában és az informatikában. A megszerzett tudás alkalmazása. Értékelési módszerek.EA+GY
  3.A tanítás és tanulás szervezeti keretei. Egyéni felkészítés és felkészülés. Team (csapat, csoportos) munka. Brain-storming. A tantárgyak tananyagainak feldolgozási módszerei. Tanári elbeszélés és magyarázat. Bemutatás (kísérlet) – megfigyelés. A tanári kérdések stratégiája.EA+GY
  4.Algoritmizálható tananyagok. Az informatikai biztonság szerepe az oktatásban. Az alkalmazások szerepe és veszélyei a tanórákon. Szaktárgyi felkészültséggel kapcsolatban önreflexió és önkorrekció. Összefoglalás, kapcsolat más tudományterületekkel.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Adolf Melezinek (1989): Mérnökpedagógia. A műszaki ismeretek oktatásának gyakorlata. OMIKK, Budapest
  2. Kiss Sándor (2004): Biztonságtechnika alapjai. ZMNE, Budapest
  3. Muha Lajos–Bodlaki Ákos (2003): Az informatikai biztonság. Pro-Sec Kft., Budapest
  4. Ködmön István (szerk.) (2008): Hétpecsétes történetek (Információ biztonság az ISO 27001 tükrében). Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület, Budapest
  5. Tóth Péter (2012): Oktatási stratégiák a szakképzésben. DSGI Kiadó, Székesfehérvár, ISSN 2063-4358
 4. Ajánlott irodalom

  1. Kiss Sándor – Kovács Tibor (2004): A biztonságtechnika tudománya (előadásvázlat), ZMNE, Budapest
  2. Tóth Béláné (1996): A gépelemek tanításának módszertani kérdései (jegyzet), Ligatura Kiadó, Vác
  3. Tóth Péter (2013): Problémamegoldó stratégia az informatikaoktatásban. DSGI Kiadó, Székesfehérvár, ISSN 2063-4358
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke 1 alkalom, összesen 4 óra

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A hallgatók házi dolgozatot készítenek előre egyeztetett témából, meghatározott szempontrendszer alapján, továbbá mikrotanítást tartanak előre egyeztetett témából, amelyhez óravázlatot készítenek.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az aláírás megszerzésének feltétele a foglalkozásokon való aktív részvétel, a házi dolgozat elkészítése, valamint a mikrotanítás.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A házi dolgozat és a mikrotanítás csak a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga feltétele az aláírás megszerzése. A vizsga jellege: írásbeli. A vizsga érdemjegyébe beszámításra kerül a házi dolgozat és a mikrotanítás érdemjegye 1/3-1/3 arányban. Valamennyi részjegynek el kell érnie az elégséges (2) szintet ahhoz, hogy a hallgató vizsgajegyet kaphasson.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincs megajánlott jegy.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2017-09-02