Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXSN11MNE
  A tantárgy neve: Speciális nevelési területek és nemzetiségpedagógia
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Sanda István Dániel
  Oktató(k) neve: Dr. habil. Gyarmathy Éva, Dr. Sanda István Dániel

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon – a statisztikák tükrében.e. + gy.
  2.A cigányság eredete és vándorlása, magyarországi megjelenése.e. + gy.
  3.A cigány nyelv, a magyarországi cigányok nyelvhasználata, hagyományai és szokásrendje.e. + gy.
  4.A 21. század és a neurológiai alapú teljesítményzavarok.e. + gy.
  5.Szenzomotoros fejlesztés egész életen áte. + gy.
  6.A Magyarországon élő cigányság életkörülményei, mai helyzete és a társadalmi beilleszkedés.e. + gy.
  7.A tanulási zavarok megelőzése és kezelése az osztálytermen belül és kívül.e. + gy.
  8.Tanulási zavarok felnőttkorban.e. + gy.
  9.A kontroll zavarok kezelése.e. + gy.
  10.A cigány gyermekekkel való foglalkozás, az iskolában figyelembe veendő eltérések a cigány és a nem cigány kultúrában.e. + gy.
 3. Kötelező irodalom

  1. Gyarmathy Éva (2012) Diszlexia a digitális korszakban. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
  2. 4. Karsay Ervin (2003): Cigányokról Dióhéjban. (pedagógusok számára) Anda Romani Kultúra Alapítvány, Budapest.
  3. 5. Rostás-Farkas György – Karsai Ervin (1991): A cigányok története. MTA Politika-tudományi Intézet, Budapest.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Gyarmathy Éva (2010) Diszlexiás tanulókról - felsőfokon. MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest.
  2. Gyarmathy Éva (2012) Ki van kulturális lemaradásban? Digitális Nemzedék Konferencia Tanulmánykötet, ELTE. 9-16.
  3. Diósi Ágnes (2002): Szemtől szemben a magyarországi cigánysággal. Pont Kiadó, Budapest.
  4. Forray R. Katalin – Hegedűs T. András (1994): Tradicionális családi nevelés és iskolai magatartás egy innovatív cigány közösségben. In: Nyári László (szerk): „Míg én rólad mindent, te rólam semmit sem tudsz.” NCsT Kiadó, Budapest, 59-77.
  5. Paveszka Dóra – Nyíri Pál (2006): Oktatási stratégiák és a migráns tanulók iskolai integrációja. In: Feischmidt Margit – Nyíri Pál (szerk.): Nem kívánt gyerekek? SÍK Kiadó, Budapest, 129-171.
  6. Boreczky Ágnes (2009): Cigányokról másképpen. Gondolat Kiadó, Budapest.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Házi dolgozat készítése a félév elején megbeszélt témakörök valamelyikében.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy az online vizsga eredménye és az évfolyam-dolgozat átlageredménye alapján kerül meghatározásra.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A sikertelen vagy meg nem írt házi dolgozat a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen osztályzatot a hallgató a vizsgaidőszak első 10 napjában javíthatja.


Frissítve: 2018-07-10