Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXSP11BNE
  A tantárgy neve: Szakképzés-pedagógia
  Szak: Műszaki szakoktató
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 3 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Tóth Péter
  Oktató(k) neve: Prof. Dr. Tóth Péter

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A tantárgy célja, követelmények. A szakképzés rövid történeti áttekintése.
  A szakképzés helyzete napjainkban.
  EA+GY
  2.A szakképzés és a gazdaság kapcsolata. A szakképzés célja, a szakképzési rendszer, iskolatípusok. Felnőttek szakképzése, át- és továbbképzés.EA+GY
  3.A szakmák rendszere. A szakképzés tantervi szabályozása. Kerettantervek, képzési programok, szakmai és vizsgakövetelmények.EA+GY
  4.Szakképzés külföldön: Néhány európai ország gyakorlata. Duális szakképzés itthon és Németországban.EA+GY
  5.A szakmai tudás rétegei: szakismeretek, készségek, jártasságok, képességek. Szakmai kompetenciák, szakmai kvalifikációk.EA+GY
  6.A szakképzésben résztvevő tanulók sajátosságai. Tehetséggondozás, felzárkóztatás. Tanulási nehézségek a szakképzésben.EA+GY
  7.A hazai és nemzetközi mérések eredményei és következtetései a szakképzés nézőpontjából: kompetenciamérések, PISA-vizsgálat.EA+GY
  8.Szakképző iskolák szervezeti felépítése. Elméleti és gyakorlati képzőhelyek, szakképzési centrumok. A vállalati képzések rendszere. Tanműhelyek, iskolai gyakorlóhelyek.EA+GY
  9.Az új ismeretek tanításának stratégiái, módszerei.EA+GY
  10.A készség- és jártasságfejlesztés stratégiái, módszerei. A gyakoroltatás módjai a szakmai órákon: feladatmegoldás, laboratóriumi foglalkozások.EA+GY
  11Az ellenőrzés- és értékelés főbb alapelvei és módszerei a tanórákon, a gyakorlati foglalkozásokon és a laboratóriumi munka során.EA+GY
  12.A szakmai vizsga rendje, tanulók felkészítése az OKJ-vizsgára. Tanulói munkák értékelési stratégiái, módszerei az OKJ-vizsgán.EA+GY
  13.A tanulói motiválás problémái és lehetőségei a szakképzésben, az érdeklődés felkeltése és fenntartása a szakmai órákon. A tanulási tevékenység iskolán kívüli kerei: házi feladatok, szakmai kirándulások, pályaorientáció.EA+GY
  14.A meglévő tudás hiányának problematikája a szakképzésben. Tanári lehetőségek a hiányosságok felszámolásában: kompenzálás és korrekció. Szakköri foglalkozások.
  A félévi munka értékelése.
  EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Tóth Péter (2012): Oktatási stratégiák a szakképzésben. DSGI Kiadó, Székesfehérvár, ISSN 2063-4358
  2. Benedek András (2006): Szakképzés-pedagógia. Typotex Kiadó, Budapest, ISBN 963-9664-06-5
  3. Adolf Melezinek (1989): Mérnökpedagógia. A műszaki ismeretek oktatásának gyakorlata. OMIKK, Budapest.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Benedek András (2007): Nemzetközi összehasonlító elemzés a szakképzésben. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest.
  2. Holik Ildikó (szerk.) (2015): Egyéni különbségek szerepe a tanulásban és a pályaválasztásban. DSGI Kiadó, Székesfehérvár, ISSN 2063-4358
  3. Tóth Péter (2013): Problémamegoldó stratégia az informatikaoktatásban. DSGI Kiadó, Székesfehérvár, ISSN 2063-4358
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok való részvétel kötelező, egyébként az egyetemi TVSZ előírásai az irányadók.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév során a hallgatónak kiselőadást kell tartania egy, a félév elején egyeztetett témában. A félév során a hallgatónak 4 feladatot kell megoldania.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A kiselőadás eredményes megtartása és a beadandó feladatok elfogadása.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elmaradt kiselőadás a 13. vagy a 14. oktatási héten pótolható.
   A beadandó feladatok a 14. oktatási héten pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás feltételeinek teljesítése.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az aláírás feltételei a vizsgaidőszak első 10 munkanapján pótolható.


Frissítve: 2017-07-31