Tantárgy ismertető - Vállalati versenyképesség

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
GSVVV11TLMKGKnincs6
Tematika
A versenyképesség fogalma, értelmezései nemzetgazdasági, regionális, iparági és vállalati szinten. Versenyképességre vonatkozó főbb elméletek(Porter, Krugman stb) A versenyképesség mérése, versenyképességi indexek
A versenyképesség kutatás nemzetközi és hazai műhelyei. A kutatás irányai, kapcsolatuk a globális folyamatokkal és a főbb világgazdasági trendekkel.
A kormányzat és az üzleti szféra kapcsolata a versenyképesség tükrében. Az állam hatása a vállalatok versenyképességére. Fejlesztési prioritások a nemzetközi és hazai gyakorlatban. Intervencionista vagy passzív állam ? A Nemzeti Fejlesztési Terv versenyképességi vonatkozási, kapcsolata a Lisszaboni Stratégiával.
Az Európai Unió versenyképességi dimenziói. A Small Business Act új megközelítése. Vállalati stratégiai szövetségek versenyképességre gyakorolt hatásai. A stratégiai együttműködések jogi-, szervezeti- és funkcionális keretei.
Technológiai környezet és vállalati stratégia. Kutatás-fejlesztési együttműködések a vállalati szférában. A K+F szervezeti keretei, hazai jellemzői. Innováció és versenyképesség. Az innovatív vállalatok jellemzői és teljesítménymutatói. Vállalati informatika és versenyképesség. Az informatikai funkció fejlettsége és a vállalati teljesítmény összefüggései.
Logisztika és versenyképesség. A logisztika szerepe a szervezetek értékteremtő folyamataiban. A logisztikai teljesítmény és a versenyképesség összefüggései. A termelésmenedzsment jelentősége versenyképességi aspektusból.. A vállalati teljesítmény mérése. A vállalati teljesítmény és a piaci versenyképesség összefüggései
Szervezeti struktúra, teljesítmény menedzsment, emberi erőforrás képzés és fejlesztés mint a vállalati versenyképesség alapvető faktorai. A vállalat piaci környezete. Piaci célok. Piacorientáció és marketing erőforrások. Piacorientáció érvényesülése a hazai vállalatok körében. A magyar vállalatok exporttevékenysége. A kis- és középvállalkozások külpiaci esélyei. Exportképesség és versenyképesség kölcsönhatásai az empirikus kutatások eredményei alapján.
Irodalom
  • Kötelező:Chikán-Czakó-Zoltayné: Vállalati versenyképesség a globalizálódó magyar gazdaságban. Akadémiai Kiadó, Budapest 2003.
  • Hoványi G.:A vállalati versenyképesség makrogazdasági és globális háttere
  • Michael Porter két modelljének továbbfejlesztése. Közgazdasági Szemle 1999.november 1013-1029.old