Tantárgy ismertető - Tudásmenedzsment

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
GVMTM11TLMKGKnincs6
Tematika
s explicit tudás,
kompetencia definiálása. A tudás ábrázolása tudástérképeken, a tudástérképezés módszertana a
menedzsmentben. A tudás szerepe a globális versenyben. A tudás és az intellektuális tıke fontosságát
növelı jelenségek és trendek a gazdaságban. A vállalati tudástıke elemei: a piaci kapcsolatok tıkéje,
strukturális tıke; emberi tıke. A tudásvagyon összetevıinek sajátosságai, a tudástıke mérése.
Tudásmenedzsment és szervezeti kultúra. Szervezeti tanulás- tanuló szervezet, a tudás alapú
szervezet. Tudástranszfer, innováció. A tudásmenedzsment informatikai támogatása: a tacit és explicit
tudás átadását segítı szoftverek, szakértıi rendszerek, vállalati rendszerek, e-learning, intelligens
ágensek. Konkrét vállalati alkalmazások vizsgálata, összehasonlítása, a tudásvagyon szerepe a
vállalatok értékelésénél. Tudásmenedzsment-hálózatok a munka és a tanulás integrációjában.
Irodalom
nincs