Tantárgy ismertető - Villamosságtan

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KVEVT11OLMKVKnincs6
Tematika
A villamos alapfogalmak az elektrosztatikus mezőben definiálva. Az elektrosztatika alaptételei. Kapacitás, kondenzátor. Villamos mező energiája.
Egyszerű és összetett lineáris egyenáramú villamos hálózatok analízise. Alaptételek. Hálózat számítási módszerek. Villamos munka és teljesítmény. Teljesítmény illesztés, hatásfok.
A stacionárius mágneses mező, mágneskörök vizsgálata. A magnetosztatika alaptételei. Mágneses permeabilitás dia-, para- és ferromágneses anyagokban. Mágneskörök számítása. Indukált feszültség, induktivitás, kölcsönös induktivitás. Mágneses mező energiája.
Időben változó elektromágneses mező. Maxwell egyenletek integrális alakja.
A szinuszos váltakozó jelek időbeli és komplex algebrai leírása. Egyszerű és összetett szinuszos váltakozó áramú hálózatok komplex számítása. Teljesítmény számítás.
Középértékek. A háromfázisú energetikai rendszer. Komplex mennyiségek függvényábrázolásai. Helygörbék, egyenes- és kördiagramok, munkadiagram, Nyquist diagram. Logaritmikus egységek, Bode diagram. Kétpóluspárok. Lineáris kétpóluspárok karakterisztikái, paraméterek, paraméter táblázat. Szimmetria. Helyettesítő kapcsolások. Kétpóluspárok üzemi tulajdonságai: lezárás, üzemi átviteli tényező, összekapcsolás, reflexiós tényező, hullámimpedancia. Periodikus áramú hálózatok. Harmónikus összetevők. Fourier analízis alkalmazása. Tranziens jelenségek (általános időbeli jelenségek vizsgálata). Villamos hálózat differenciál egyenletrendszere és annak megoldása Laplace transzformációval. Egyszerű áramkörök be- és kikapcsolási jelenségei (egyen feszültség, váltakozó feszültség).
Irodalom
nincs