Tantárgy ismertető - Villamosságtan II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KVEVT21NNMKVK214
Tematika
A szinuszos váltakozó jelek időbeli és komplex algebrai leírása. Egyszerű és összetett szinuszos váltakozó áramú hálózatok komplex számítása. Teljesítmény számítás. Középértékek. A háromfázisú energetikai rendszer. Komplex mennyiségek függvényábrázolásai. Helygörbék, egyenes- és kördiagramok, munkadiagram, Nyquist diagram. Logaritmikus egységek, Bode diagram.
Kétpóluspárok. Lineáris kétpóluspárok karakterisztikái, paraméterek, paraméter táblázat. Szimmetria. Helyettesítő kapcsolások. Kétpóluspárok üzemi tulajdonságai: lezárás, üzemi átviteli tényező, összekapcsolás, reflexiós tényező, hullámimpedancia. Periodikus áramú hálózatok. Harmónikus összetevők. Fourier analízis alkalmazása. Tranziens jelenségek (általános időbeli jelenségek vizsgálata). Villamos hálózat differenciál egyenletrendszere és annak megoldása Laplace transzformációval. Egyszerű áramkörök be- és kikapcsolási jelenségei (egyen feszültség, váltakozó feszültség).
Irodalom
nincs