Tantárgy ismertető - Szakmai anyag- és áruismeret

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RTTSA1TTNMRKKnincs4
Tematika
Textilipari nyersanyagok csoportosítása. Természetes eredetű szálasanyagok legfontosabb fi-zikai- és kémiai tulajdonságai, felhasználási területei. Vegyi szálak előállítási technológiája, gyártási paraméterek és száltulajdonságok kapcsolata. Vegyi szálak legfontosabb fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználási területei. Textilanyagok laboratóriumi vizsgálatával kapcsolatos előírásai, mintavételezés. Fonalak és cérnák szerkezete, a különböző alkalmazási területeknek megfelelő fonal- és cérnatulajdonságok. Lapszerű textilipar termékek; a textiliparban előállítható lapszerű kelmék fajtái, szerkezete, tulajdonságai. Ruházati és műszaki célú textíliák fajtái és szerkezeti felépítésük. Szalagok, rövidáruk, fonatolt termékek. Textilipari nyers-anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálata; a szálasanyagok minőségi és mennyiségi meghatározása. Fonal és cérna szerkezetek elemzése. Lapszerű textilipari termékek vizsgálata; szövött, kötött és nemszőtt kelmék szerkezeti elemzése, szilárdsági és fiziológiai vizsgálatok. Sza-lagok, rövidáruk fonatolt termékek vizsgálata.
A technológiai paraméterek befolyása a termékek jellemzőire, használati tulajdonságaira. Öl-tözéktípusok, öltözködés formai, fiziológiai szempontú tulajdonságai az alapanyag, szerkezet és forma által meghatározottan. Öltözködésfiziológiai tulajdonságok vizsgálati módszerei. A varrástechnológiai paraméterek befolyása a késztermék jellemzőire. Bőrök és szőrmék fajtái, jellemző tulajdonságai. Bőr és szőrme konfekcióipari termékek, lábbelik típusai, csoportosítá-suk, alaptechnológiái és változataik, bőrdíszműipari apróáruk, táskák, műszaki bőráruk, sportcikkek típusai, jellemzői. A kesztyű-ipari termékek változatai, összeállítási típusai. Kü-lönböző igénybevételi vizsgálatok.
Irodalom
  • Gyimesi János: Textíliák fizikai vizsgálata, Műszaki Könyvkiadó, Bu-dapest 1968.
  • Bodor Géza, Vas László: Polimer anyagszerkezettan BME Kiadó, 1997.
  • Dr. Beke J. - Farkas M. - Horváth A. - Kovács A. - Matlák Z.: Könnyű-ipari enciklopédia I/1-2. Bőr- és bőrfeldolgozóipar, BMF-RKK, Buda-pest 2002
  • Medveczkyné P.B. - Dr.Szücs I. - SzabóR. - Pataki M. - Dr. Kokasné P.L - Sinkáné dr. Király A.: Könnyűipari enciklopédia I/3. Textilipari technológiák, BMF-RKK, Budapest, 2002
  • Dr.Bődi B. – Pap Jné - Szücs Á.: Könnyűipari enciklopédia I/4. Ruha-ipar, BMF-RKK, Budapest, 2002. Dr.Jederán M. - Tárnoki F.:Textilipari kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979
  • Farkas Márta: Anyagismeret I., III. KMF jegyzet
  • Farkas M. – Baloghné: Anyagismeret II. KMF jegyzet