Tantárgy ismertető - A pedagógia alapjai

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPPA12NNMTMPKnincs2
Tematika
A pedagógia alapfogalmai. A nevelés értelmezése, fogalma, szerepe az egyén és a társadalom életében.
A gyermekkép változásának történeti áttekintése az őskortól a középkorig.
A gyermekkép változásának történeti áttekintése a középkortól napjainkig.
A nevelési eszmények és nevelési célok átalakulása a társadalmi változások tükrében.
A nevelés tartalmának, módszereinek és tereinek változásai.
Kiemelkedő pedagógiai gondolkodók és a magyar neveléstörténet kiemelkedő alakjai.
Nevelés egzotikus kultúrákban. (A zsidó, a muzulmán, a busman és az indián gyermekszemlélet néhány értékes eleme.)
A gyermekek és fiatalok médiafogyasztása.
Digitális bennszülöttek az iskolában.
Az iskola mint nevelési és mint társadalmi intézmény, szerepe a modern társadalomban. Az iskolát érintő kihívások napjainkban.
A magyar iskolaügy történeti alakulása. A mai magyar iskolarendszer és az árnyékoktatás.
Oktatás- és nevelésügy az Európai Unióban.
A pedagógus hivatás, a tanári mesterség szerepe napjaink társadalmában, különös tekintettel a mérnöktanári pályára.
A szakképzés célja és jelentősége. A szakoktatás története Magyarországon. A szakképzés jelenlegi helyzete és fejlődési irányai.
Irodalom
  • Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla (2003): Neveléstörténet - bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest