Tantárgy ismertető - Szakmódszertan II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMH2NNMTMPKnincs3
Tematika
A tantárgykör tantárgyainak helye és szerepe a szakképzés tantárgyi rendszerében. Elméleti jellegű tantárgyak. Gyakorlati jellegű tantárgyak. Speciális tantárgyak. A fejlesztendő képességek és készségek. A tantárgyak oktatásának sajátosságai. Az elméleti foglakozások sajátosságai. A gyakorlati (terepi) foglalkozások sajátosságai. Laboratóriumi foglalkozások. A tantárgyak tanításának folyamata. Az érdeklődés felkeltésének módszerei. A megismerés forrásai, a megismertetés eszközei. A tanulás során megszerzett tudás elmélyítése. A megtanultak alkalmazása, életszerű feladatok megoldása. A megszerzett ismeretek ellenőrzése, az értékelés lehetséges módozatai. A tanítás és tanulás szervezeti keretei. Team (csapat, csoportos) munka. Brain-storm. Egyéni felkészítés és felkészülés. A tantárgyak tananyagainak feldolgozási módszerei. Tanári elbeszélés és magyarázat. Bemutatás (kísérlet) – megfigyelés. A tanári kérdések stratégiája. A „tanulás – cselekvés” fogalomkör (a tanulás végső célja). A tanulási tevékenység szakaszai. Az elkényelmesedett tanári magatartás veszélyei. Algoritmizálható tananyagok. A tanórák tervezése, tanmenet, óravázlat. A gyakorlati foglalkozásokon a tanárjelöltek megadott témakörből mikrotanítást mutatnak be a csoport számára. Ezt irányított elemzés és értékelés követi.
Irodalom
  • Dr. Kiss – Dr. Kovács: A biztonságtechnika tudománya (előadásvázlat), ZMNE, 2004.
  • Tóth Béláné: A gépelemek tanításának módszertani kérdései (jegyzet), Ligatura, 1996