Tantárgy ismertető - Szakmódszertan III.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMK3NNMnincs3
Tematika
Anyagszerkezettan jellegű tantárgyak a szakképzésben. Az anyagtudomány tárgykörébe tartozó tantárgyak szerepe és jelentősége szakképzésben. A tananyag tartalmi felépítése. A követelményrendszer jellegzetességei.
A tantárgyi célokat befolyásoló tényezők az anyagszerkezet tantárgy tanításában. Az anyagszerkezettan jellegű tantárgyak helye és szerepe a középfokú szakképzés tantárgyi rendszerében.
A tantárgykör tanítása során fejlesztendő képességek és készségek. A képzési tartalom általános felépítése és a tananyag elrendezésének elvei.
Az anyagszerkezettan és az arra épülő tantárgyak tanításának sajátosságai.
Mikrotanítás.
A tantárgy helye és szerepe az alapozó és a modulrendszerű képzésben. A tantárgy és a kapcsolódó technnológiai jellegű tárgyak témaköreinek strukturája és tartalmi elemzése. A tantárgy-csoport tartalmi elemeinek fejlesztése, a fejlesztés szükségessége és lehetőségei.
A könnyűipari anyagszerkezettan tananyag tanításának és tanulásának általános szempontjai.
Projekt jellegű feladatok.
A konstruáló képesség fejlesztése.
A kombinatív és funkcionális gondolkodás szükségességének bemutatása.
Mikrotanítás.
A képességfejlesztés lehetőségei és módszerei. A témakörök sajátosságainak jelentősége.
A motiváció lehetőségei az anyagszerkezettani témák tanításában. Motiváló munkaformák.
A technikai újdonságok és a technikatörténet fejlődésének hatása a műszaki érdeklődésre. Hagyományos és új rendszerű technológiákban alkalmazott szerkezeti megoldások bemutatása. A bemutatás és a nyitva hagyott problémák ismertetése. A szabványosítás szerepe és jelentősége.
A tanulói teljesítmények ellenőrzése és értékelése. Tesztek, feladatlapok. Tesztek megoldása. A tanítási órán kívüli tanulás szervezeti keretei.
Zárthelyi dolgozat írása
A félév értékelése és zárása.
Irodalom
  • Tóth Béláné: A gépelemek tanításának módszertani kérdései (jegyzet) BL-335