Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Vállalati instruktor

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Vállalati instruktor

A szakirányú továbbképzési szak angol megnevezése

Industry instructor

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Műszaki képzési terület

Képzési cél

Az iskolarendszeren kívüli, elsősorban vállalati bázisú szakmai gyakorlati foglalkozások szervezésére, és az ott folyó szakmai kompetenciafejlesztésre történő felkészítés.

A képzés célcsoportja

Duális képzés keretében gyakorlati oktatást szervező vállalatok, kis- és középvállalkozások gyakorlati oktatói.

Szakmai gyakorlatra fiatalokat fogadó cégek, továbbá szakmai szervezetek és intézmények gyakorlati oktatói.

Képzés helye

Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ,
1081 Budapest, Népszínház utca 8.

Képzés munkarendje és a képzési idő félévekben, kontaktórák száma

Levelező, 2 félév, 60 kredit, összesen 210 kontaktóra

Jelentkezés feltétele

Műszaki képzési területen, legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki oklevél

Finanszírozási forma

Önköltséges

A megszerzendő kreditek száma

60 kredit

A képzés főbb területei

Elmélet – gyakorlat aránya: 45-55%.

Terület Kredit
Pszichológiai és pedagógiai alapismeretek 28
Vállalati szakoktató ismeretek 28
Szakdolgozat 4
Összesen: 60

Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások

A tantárgyak vizsgával, illetve évközi jeggyel és aláírással zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző: írásbeli dolgozat, illetve egyéni feladat beadása egyaránt lehetséges.

A vizsga írásbeli vagy szóbeli lehet. A második félév teljesítése során diplomatervet kell készíteni, majd az abszolutórium megszerzése után azt a záróvizsgán meg kell védeni, és a záróvizsga tárgyakból eredményes vizsgát kell tenni.

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje

A korábban, hasonló témában szerzett érdemjegyet az egyetem általános eljárási rendje szerint számítjuk be, azaz a félév kezdetén, index és megfelelő tematika alapján a hallgató kérésére a Kreditátviteli Bizottság tesz javaslatot a beszámítás lehetőségére.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állítja ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.

A záróvizsga részei

  • A záróvizsga a diplomamunka védéséből és a két szóbeli vizsgarészből áll.
  • Az első szóbeli vizsgatárgy kérdései a Pszichológiai és pedagógiai alapismeretek, míg a második a Vállalati szakoktató ismeretkörökből kerülnek összeállításra.
  • A záróvizsgát a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letennie.

A záróvizsga eredménye

A diplomamunkára (DM), a diplomamunka védésére (DMV) és a záróvizsga szóbeli részére (SZ1, SZ2) kapott érdemjegyek átlaga az alábbiak szerint:

Z =(DM + DMV + SZ1 + SZ2) / 4

Az oklevél minősítése

A záróvizsga eredménye alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni:

Magyar Angol ZV
kiváló outstanding 5,00
jeles excellent 4,51 - 4,99
good 3,51 - 4,50
közepes satisfactory 2,51 - 3,50
elégséges pass 2,00 - 2,50

A jelentkezés módja

A szakra, a „Jelentkezési lap” kitöltésével- és postacímünkre való visszaküldésével lehet jelentkezni. (A jelentkezőket – a regisztrációs határidő után – a további teendőikről értesíteni fogjuk. A programmal kapcsolatos további információkat a jelentkezési címen lehet kérni.)

Jelentkezési határidő

A jelentkezési határidő meghosszabbításra került: 2020. július 10-ig (a szeptemberben induló képzésre)

Képzési költség a vállalati instruktor szakirányú továbbképzési szakon

180.000,-Ft/félév

A jelentkezési laphoz csatolni kell

  • az alapképzésben szerzett mérnöki oklevél fénymásolatát,
  • szakmai önéletrajzot

Letölthető dokumentumok

További aktuális információk

Kapcsolattartó: Czigler Éva,
1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. 218.,
tel/fax: (1) 666-5389, (1) 666-5491,
email: czigler.eva@tmpk.uni-obuda.hu
www.felvi.hu

Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2020.06.26 © 2007-2018 VA